Zásady ochrany osobních údajů Requestor Technologies s.r.o.

V některých případech můžeme získat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud k tomu dojde, jejich zpracování se řídí těmito zásadami. 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na (i) zpracování Vašich osobních údajů, když používáte naše webové stránky https://www.requestor.cz/, (ii) zpracování Vašich osobních údajů, když spolu komunikujeme (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webového kontaktního formuláře apod.), (iii) zpracování Vašich osobních údajů, když Vám poskytujeme služby dle smlouvy, (iv) zpracování Vašich osobních údajů, když plníme své zákonné povinnosti, (v) zpracování Vašich osobních údajů když Vám zasíláme nabídku našich služeb a (vi) zpracování Vašich osobních údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob.

 

V tomto dokumentu se dozvíte:

 

 1. kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů,
 2. k jakému účelu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a na jakém právním základě,
 3. jaké osobní údaje zpracováváme,
 4. kdo má k Vašim osobním údajům přístup (další příjemci),
 5. jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje,
 6. jaká máte práva a další důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Tyto zásady jsou účinné od 1.1.2021.

 

1. Správce osobních údajů

Za zpracování Vašich osobních údajů je odpovědný správce. Správce Vašich osobních údajů je v tomto případě společnost Requestor Technologies s.r.o., IČO: 28349121, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 62914 u Krajského soudu v Brně.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete správce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy support@requestor.com.

 

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům.

 

 • Plnění smlouvy a vedení zákaznického účtu – osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a splnění naší vzájemné smlouvy, v rámci které rovněž vedeme váš zákaznický účet;
 • Vyřizování Vašich požadavkůosobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašich požadavků, které jsme obdrželi např. telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového kontaktního formuláře;
 • Plnění právních povinnostíosobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich právních povinností, např. účetních a daňových;
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídky služebpokud jste naším zákazníkem nebo se přihlásíte k odběru novinek a neprovedete opt-out, zpracováváme osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb;
 • Ochrana našeho oprávněného zájmuosobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, např. za účelem ochrany našich webových stránek a IT systémů proti kybernetickým útokům a jinému zneužití.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy:

 

 1. naše vzájemná smlouva nebo Váš požadavek v případě, že údaje zpracováváme za účelem a) plnění smlouvy nebo b) vyřizování Vašich požadavků a dotazů;
 2. naše zákonná povinnost v případě, že údaje zpracováváme za účelem c) plnění právních povinností daných právními předpisy;
 3. náš oprávněný zájem ve všech dalších případech.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

 

3. Kategorie osobních údajů

Následující tabulka obsahuje přehled kategorií osobních údajů, které můžeme zpracovávat, a za jakým účelem je můžeme zpracovávat.

 

Osobní údaje a účely zpracování

 

 • Jméno a příjmení – Plnění smlouvy; Vyřizování Vašich požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • IČO, DIČ – Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • Kontaktní adresa – Plnění smlouvy; Vyřizování Vašich požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • E-mailová adresa – Plnění smlouvy; Vyřizování Vašich požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • Telefonní číslo – Plnění smlouvy; Vyřizování Vašich požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • Číslo účtu a jiné transakční údaje – Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

Pokud jste navštívili náš web, můžeme získat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci našich zásad použití cookies zde.

 

4. Další příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit níže uvedeným příjemcům.

 

 1. Orgány veřejné moci,
 2. Poskytovatelé služeb informačního systému,
 3. Další smluvní partneři.

Orgány veřejné moci

Orgánům veřejné moci sdělujeme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašich pokynů, v případech, kde tak ukládá zákon, nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob.

 

Poskytovatelé služeb informačního systému

Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také jiným poskytovatelům informačních systémů, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

 

Smluvní partneři

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu sdělujeme naší daňové a účetní kanceláři: ,Ing. Lukáš Hladil, Fantova 687/18, Obřany, 614 00 Brno

 

Servery, na kterých jsou mimo jiné uloženy Vaše osobní údaje, si pronajímáme od společnosti Master Internet, s.r.o., IČO: 26277557, se sídlem Jiráskova 225/21, Veveří, 602 00 Brno. Informace o tom, jak zpracovávají osobní údaje naleznete na Ochrana osobních údajů Master Internet, s.r.o.

 

Používáme také cloudovou službu Microsoft Azure a Microsoft 365, které provozuje společnost Microsoft. Další informace naleznete v jejich zásadách ochrany údajů zde Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů

 

Pokud se přihlásíte k odběru článků na našem webu, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v mailingovém nástroji Mailchimp společnosti The Rocket Science Group LLC. Další informace naleznete v zásadách ochrany údajů zde Mailchimp’s Privacy Policy

 

Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také jiným smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování. Pro některé činnost využíváme externí spolupracovníky, jejichž seznam naleznete zde. S těmito subjekty však vždy budeme mít uzavřenou smlouvu, kterou zajistíme, aby Vaše osobní údaje zpracovávali stejným způsobem jako Requestor. 

 

5. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládáme po dobu určenou podle účelu jejich zpracování. Doba uložení osobních údajů je uvedena níže.

 

Účel zpracování

Doba uložení

Plnění smlouvy

Po dobu trvání smlouvy nebo do vyřízení všech Vašich pokynů, a dále po dobu tří let od skončení smluvního vztahu.

Vyřizování Vašich požadavků

Do doby vyřízení Vašeho požadavku a následně další tři roky.

Plnění právních povinností

Do doby vyžadované právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb

Po dobu trvání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jestliže jste nám nějaký udělil/a, nebo do doby odmítnutí zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb (tzv. opt-out).

Ochrana našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích osob

Po dobu 3 let od doby zahájení zpracování osobních údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba ukládat osobní údaje po delší dobu v souvislosti s konkrétním případem.

 

6. Vaše práva a další důležité informace

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete správce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy support@requestor.com.

 

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění. 

 

Právo na výmaz

Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje vymažeme jestliže (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl Vámi odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) zpracování je protiprávní, nebo (v) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv třetí osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, (i) které jste nám poskytli a (ii) jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a (iii) které zpracováváme automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme Vám však moci vyhovět.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích osob. V případě, že následně neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami nebo že zpracování potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

 

Další důležité informace

Vaše žádosti zpravidla vyřizujeme bezplatně, protože je pro nás důležité, abyste měli o zpracování osobních údajů přehled. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv ale budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom Vás včas informovali.

 

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese  support@requestor.com. Na vaše otázky či žádosti odpovíme bez zbytečného odkladu.

 

Na naši činnost dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz.